હસો મારી સાથે

સવારે સાસુ ઝાડુ કાઢવા માંડી તરત જ દીકરાએ કહ્યું,

નલાવ મમ્મી, હું ઝાડુ કાઢી દઉં.

મમ્મી: નના બેટા, આ તારું કામ નથી.

દીકરો: ના મમ્મી મને કાઢવા દે…

વહુ: નઅરે, આમાં ઝઘડવાનું શું એક દિવસ મમ્મી કાઢશે, એક દિવસ તમે કાઢજો…

Leave a Reply

*