હસો મારી સાથે

બબલીની સખીએ પુછયું, તારી આંખો કેમ આટલી બધી સુઝેલી લાગે છે?

બબલી બોલી: મારા પતિ આજકાલ ખૂબ માંદા છે આખી રાત જાગવું પડે છે

સખીએ કહ્યું, આખી રાત જાગવું પડે તો એકાદ નર્સ કેમ નથી રાખી લેતી?

બબલી બોલી: રાખી છે એટલે જ તો જાગવું પડે છે.

***

બબલી: પત્ની અને ઘડીયાળમાં શું ફરક છે?

બંટી: ઘડીયાળ બગડે તો બંધ થઈ જાય છે અને પત્ની બગડે તો શરૂ થઈ જાય છે.

About રોહિન્ટન ગંજીયા

Leave a Reply

*