હસો મારી સાથે

અલીને ત્રણ દીકરા હતા, શૌકત અલી, રહેમત અલી, અને બરકત અલી, જ્યારે ચોથો દીકરો પેદા થયો ત્યારે બબલીએ એનું નામ શું રાખ્યું હશે ખબર છે? બસ કર અલી..

 

About  રોહિન્ટન ગંજીયા

Leave a Reply

*