હસો મારી સાથે

એક કબુરત ઉડતું ઉડતું બંટી પર ચરકયું બંટીએ ચીડાઈને બુમ પાડી અબે ચડ્ડી નથી પહેરતો કે?

કબુરત: શું તું ચડ્ડીમાં કરે છે?

***

ઉઘરાણીવાળો: જો તમે ટાઈમસર પૈસા ના ચુકવી શકતા હો તો તમારી વાઈફને એના શોખની વસ્તુઓ ઉધાર આપવાની ના શું કામ નથી પાડતા.

બંટી: કારણ કે એની સાથે માથાકૂટ કરવા કરતાં તમારી સાથે માથાકૂટ કરવી સહેલી છે.

***

બંટી ભીખારીને: તું આમ રોજ ભીખ માંગે છે તેના કરતા ચાલ મારી સાથે ઘરે કામ કરજે હું તને રોજના પચાસ રૂપિયા આપીશ.

ભીખારી: એના કરતાં મારી સાથે જ બેસી જાવને હું તમને રોજના સો રૂપિયા આપીશ

 

About રોહન્ટિન ગંજીયા

Leave a Reply

*