હસો મારી સાથે

એક મિત્રએ તેના મિત્રને પૂછયું, તું આખા ગામમાં સિંહ જેવો થઈને ફરે છે પણ તારા ઘરમાં તારી શું હાલત છે?
મિત્રએ જવાબ આપ્યો: ઘરમાં પણ સિંહ જેવો જ છું પણ ઘરમાં હોઉં ત્યારે અંબામાતા ઉપર બેઠા હોય છે.

****
એક ભાઈને પૂછ્યું, તમારા ઘરમાં તમારૂં સૌથી વધારે સન્માન કોણ કરે છે?
તો કહે, મારી વાઈફનાં કપડાં. જ્યારે પણ કબાટ ખોલું કે તરત બે-ત્રણ આવીને પગમાં પડી જાય છે.

Leave a Reply

*