હસો મારી સાથે

પડોશીની નાની છોકરી શેરીઓમાં દોડાદોડી કરીને રમતી હતી. મારી નજર એણે કાંડા પર પહેરેલા રીસ્ટબેન્ડ સ્ટેપ કાઉન્ટર પર પડી. મેં હસીને પૂછ્યું, અરે તેં કેમ આ બાંધ્યું છે? તું તો એટલી દોડાદોડી કરે છે કે તારા તો કલાકમાં પચાસ હજાર ડગલાં થઈ જશે!
ડાહી દીકરીએ જવાબ આપ્યો, આ તો મમ્મીનું છે, હું રમવા નીકળું એટલે એ મને પહેરાવી દે, સાંજે પપ્પા આવશે એને બતાવશે કે એ પોતે આજના કેટલા સ્ટેપ્સ ચાલી!
તારી મમ્મી ક્યાં છે?
એ પાણીપુરી ખાવા ગઈ છે, એક્ટિવા લઈને.
***
પરણેલા પુરુષોની તકલીફ તો જુઓ, પોતાની સાથે સાથે ફોનને પણ સાઈલન્ટ રાખવો પડે છે.

About - હોશંગ શેઠના

Leave a Reply

*