હસો મારી સાથે

ટીચરે એક ગધેડા સામે એક ડોલ પાણી અને એક બોટલ દારુ મૂકી.
ગધેડો બધું પાણી પી ગયો.
પછી ટીચરે બાળકોને પૂછ્યું કે, આના પરથી તમને શું શીખ મળી?
બાળકો: જે દારુ નથી પીતા તે ગધેડા છે.
***
તેણીએ મને પૂછ્યું, તું મને ક્યાં સુધી પ્રેમ કરશે?
મેં પણ કહી દીધું, જ્યાં સુધી મારી પત્નીને ખબર નહિ પડે ત્યાં સુધી.
***
જેઠાલાલ: આજે ગરમી થોડી વધારે છે નઈ!
દયા: હા મને પણ ગરમી લાગી રહી છે.
જેઠાલાલ: ચાલ તો અગાસી પર જઈને થોડી ઠંડી હવા ખાઈએ.
દયા: ટપ્પુના પપ્પા તમે પહોંચતા થાવ, હું પ્લેટ અને ચમચી લઈને આવું છું.
– હોશંગ શેઠના

Leave a Reply

*