ઈરાનમાં શોધાયેલ સસાનીદ યુગનું ઝોરાસ્ટ્રિયન ફાયર ટેમ્પલ

તાજેતરમાં, ઉત્તર-પૂર્વ ઈરાનમાં બાઝેહ હુર ગામ પાસેની ખીણમાં ચાલી રહેલા પુરાતન ખોદકામ દરમિયાન સસાનીદ યુગનું ત્રીજું સૌથી મોટું પારસી મંદિર મળી આવ્યું છે.
ખોદકામનું નેતૃત્વ કરી રહેલા પુરાતનવિદ મેસમ લબ્બાફ-ખાનિકીના જણાવ્યા મુજબ, અમે ત્રીજું સૌથી મોટું ફાયર ટેમ્પલ શોધી કાઢ્યું છે જે કદાચ પ્રાચીન ઈરાનમાં બાંધવામાં આવ્યું હતું. આ પુરાતન મોસમ દરમિયાન, અમે નોંધપાત્ર પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે જેમાં કોતરણી કરેલ પ્લાસ્ટરવર્ક અને એક મહત્વપૂર્ણ ફાયર ટેમ્પલના અસ્તિત્વને સૂચવતા શિલાલેખોનો સમાવેશ થાય છે.
આ મંદિર લગભગ 224 થી 651 એડી સુધી સસાનીદ સામ્રાજ્યના સમયગાળાનું છે. સંશોધકોને કોતરવામાં આવેલ પ્લાસ્ટરવર્ક, પહેલવીમાં શિલાલેખ અને મંદિરના મુખ્ય હોલને ટેકો આપતા સ્તંભો મળ્યા છે. વિદ્વાનો હવે શિલાલેખોને વર્ગીકૃત કરવા અને ગોઠવવા માટે કામ કરી રહ્યા છે જેથી કરીને તેઓને સમજી શકાય.

Latest posts by PT Reporter (see all)

Leave a Reply

*