કાવસજી પટેલ અગિયારીએ 244મી સાલગ્રેહની ઉજવણી કરી

થાણે સ્થિત કાવસજી પટેલ અગિયારી ખાતે આતશ પાદશાહ સાહેબનો ભવ્ય 244મો સાલગ્રેહ, 20મી ફેબ્રુઆરી, 2024 ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. કાર્યકારી સપ્તાહનો પ્રથમ દિવસ હોવાથી, આ કાર્યક્રમમાં સવારની પ્રાર્થના માટે કેટલાક નિયમિત જરથોસ્તીઓએ હાજરી આપી હતી, સાંજની ઉજવણીની શરૂઆત ખાસ 1 કિ.ગ્રા. માચી, સાંજે 4:00 વાગ્યે, થાણા અગિયારી ફંડના ટ્રસ્ટીઓ વતી, એરવદ કેરસી સીધવા દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવી હતી. બાદમાં તેઓ સાલગ્રેહ જશન માટે એરવદ મહેરનોશ દસ્તુર અને એરવદ દારયસ કરંજીયા સાથે જોડાયા હતા.
જશન સાંજે 5:00 વાગ્યે શરૂ થયું અને જેમ જેમ આગળ વધતું ગયું તેમ તેમ ભક્તોની સંખ્યામાં વધારો થતો ગયો, ખાસ કરીને થાણેના જરથોસ્તીઓની સંખ્યામાં વધારો થયો, હમદીનોની હાર્દિક હાજરી વચ્ચે જશનનું સમાપન થયું.

Leave a Reply

*