મીસ બામજીને 100 વરસના જન્મદિનની શુભ કામનાઓ

નરગિસ કેખશરૂ બામજી ‘ધ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલે ઓફ એજ્યુકેશન’નો જન્મ તા. 2જી જુલાઇ, 1917ના રોજે થયો હતો. આવતી કાલે તેઓ તેમના 100 વરસ પૂર્ણ કરશે. તેમણે સર જેજે ફોર્ટ ગર્લ્સ હાઇ સ્કુલના પ્રિન્સિપાલ તરીકે પોતાની છોકરીઓના મનમાં જ્ઞાનના દીવા પ્રગટ કર્યા હતા, જ્યાં તેમણે ચાળીસ વર્ષથી વધારે સેવા આપી હતી. તેમણે તેમના જીવનના તમામ પાસાઓમાં સફળતા […]

Jasan At Sir JJ School

Sir JJ High Schools’ Alumni Association celebrated their annual get-together with an evening of prayers and fun on 20th May, 2017, with a jasan in honor of their benefactor and founder of the school Sir Jamsetjee Jejeebhoy, 1st Baronet, which was performed by ex-student, Er. Yazdi Dhalla, and his son. President of the Alumni Association, […]

Darabsha On Diet

‘Diet’ is a four letter word. It is almost as bad as the word which, when we used to utter it, our dear mothers would threaten to scrub our tongue with soap and butara (a stick broom)! It is a different matter now, with the offending word becoming almost an accepted part of our vocabulary, […]

Men Of La Mummo-Chachcho

I am surprised, nay shocked, Meherbai and her vociferous, or is it voracious, baug-brigade has not censured all the verbal diarrhoea that is being spewed out by the so-called leaders of our destiny, of our Bharat, i.e. India. Hungry for power, these leaders(?)  use a language that would make a sailor blush! Elections seem to […]

Parsis And Prohibition

King Jamshid of Persia is said to have invented the process of making Grape-wine several millennia ago. This beverage, besides being pleasant to taste and giving a sense of wellbeing, when consumed in right quantity, gave such beneficial results that it came to be called Shah-daroo, the royal-medicine or the king’s medicine. With a history […]

Hamazor – Need Of The Hour

‘Hamazor’ is a ritual handshake, a ritual that unites two persons in prayers symbolizing unanimity, determination, solidarity and resoluteness of purpose. It promotes spiritual synergy. The word ‘Hamazor’ is a compound of two words, ‘Hama’ meaning in unison or all together, and ‘Zor’ meaning strength. There is strength in unity. Today, our community is divided […]