ઝોરાસ્ટ્રિયનોએ ફ્રીઓનાની નવજોત કરી

છેલ્લા અઠવાડિયે, પારસી ટાઇમ્સે ઝોરાસ્ટ્રિન વોટ્સ અપ ગ્રુપ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી પહેલ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો. સમુદાયના સેવાના ઉદ્દેશથી એક વોટસઅપ જૂથ રચવામાં આવ્યું હતું. પોતાની દીકરીની નવજોત કરવા એક પારિવારીક માતાપિતા નાણાકીય બાબતમાં અસમર્થ હતું. ઝિનોબીયા અને ઝુબિન પટેલની દીકરી ફ્રીઓના પટેલ જે બાઈ આવાંબાઈ પીટીટ હાઈસ્કુલની વિદ્યાર્થીની છે. બાઈ આવાંબાઈ પીટીટ ગર્લ્સ […]

‘Zoroastrians’ Champion Friyona’s Navjote

Last week, Parsi Times highlighted the brilliant initiative undertaken by ‘Zoroastrians’ – a WhatsApp group conceptualised with the objective of serving the Community – one being executing the noble responsibility of facilitating the navjote ceremony of deserving Zoroastrian children, having both Zoroastrian parents, who unfortunately face financial constraints. With the support of Yasmin Charna, Superintendent […]

Late Farokh Dordi’s ‘God And Gustad’ Series Compiled Into A Book

Parsi Times’ acclaimed writer and columnist, the late Farokh Dordi’s – known for his vivacious and famous series, ‘God And Gustad’ – will have his dream of having his writings published as a book, come to fruition, though posthumously, thanks to the efforts of his daughter, Farah Kasad. A voracious reader and devout Zoroastrian, Farokh […]

Gift A Pictorial ‘Present’ Of Our Rich ‘Past’ On Navroz!

A compilation of over a hundred pictures depicting our rich Zoroastrian culture and heritage, ‘Like Sugar In Milk’ is a photographic compendium authored by Italian photojournalist, Majlend Bramo. Commencing this project back in 2014, 30-year-old Majlend states, “While working for the Florence based newspaper, ‘Corriere Della Sera’, I came across an Italian book by Terzani […]