બહેરામ યઝદ શ્રાઈનની ઉજવાયેલી પ્રથમ સાલગ્રેહ

ફણસવાડી (મુંબઈ) ખાતે આવેલા દાદીશેઠ આતશ બહેરામમાં 4થી ડિસેમ્બર 2017એ બહેરામ યઝદ શ્રાઈનની સાલગ્રેહ ઉજવવામાં આવી હતી. એરવદ દારાયસ કાત્રક દ્વારા યોજાયેલી હમબંદગીમાં મોટા પ્રમાણમાં જરથોસ્તીઓએ ભાગી લીધો હતો. બહેરામ યઝદ શ્રાઈનની બહાર આવેલા હોલમાં હમબંદગી પહેલા જશનની પવિત્ર ક્રિયા એરવદ કાત્રક, એરવદ પૌરૂષ બહેરામ કામદીન, એરવદ જીમી પંથકી અને એરવદ રયોમંદ વેલાતી દ્વારા કરવામાં […]

2જો જીયો પારસી, જીયો મોબેદ વર્કશોપ

2જો જીયો પારસી જીયો મોબેદ વર્કશોપ જીયો પારસી ટીમ અને પરઝોર ફાઉન્ડેશન દ્વારા 19મી નવેમ્બર, 2017 ના રોજ સર એચ. એન. રિલાયન્સ હોસ્પિટલના સભાગૃહમાં યોજવામાં આવ્યો હતો. છપ્પન ધર્મગુરૂઓ અને ચાર બહેદીન પાસબાનોએ સક્રિય રીતે સંચાર કુશળતાઓને સજ્જ કરવા, સામાન્ય જનતાનાને માર્ગદર્શન આપવા અને સમુદાય દ્વારા સામનો કરવામાં આવેલા મુદ્દાઓ સાથે અસરકારક રીતે મદદ કરવા […]

Gamadia Girls High School Holds Fund Raiser

An exuberant musical and proficiency-acknowledging fund-raiser event was organized by the Bai MN. Gamadia Girls High School at the Marathi Sahitya Sangh, Charni Road, on 11th November 2017. Dynamic Principal Zarin Behram Rabadi and her faculty of efficient teachers got together to reward hard working students who excelled in various subjects and other pursuits encouraged […]

NPC Turns 72!

The Nowroze Baug Play Centre (NPC) celebrated its 72nd Birthday on 4th November, 2017, by felicitating young academic achievers across the Parsi community. President Homi Ustad delivered the welcome address and introduced Chief Guest and Principal of Udayachal Pre-Primary and Primary School, Binaifer Chhoga, and other dignitaries on the dais, including Economics Professor, Rohinton Sahuraja, […]