સ્વર્ગ અને નરકની એક ઝલક

સાસાનીયન વંશના સ્થાપક અરદેશીર બાબાગન (226 – 240 એડી) હેઠળ પારસી ધર્મ ખૂબ જ વિકસ્યો હતો. તેમના શાસનકાળ દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવેલ એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક આધ્યાત્મિક કવાયત અર્દા વિરાફ નામના પવિત્ર ધર્મગુરૂના આત્માએ આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં આધ્યાત્મિક રીતે પરિવહન કર્યુ હતું. એવું કહેવાય છે કે, પવિત્ર અર્દા વિરાફે આદર ખોરદાદ (સંપૂર્ણતાની અગ્નિ) નામના આતશ બહેરામમાં […]

Pilgrimage to Iran 2024

Audentes Fortuna iuvat (Latin for ‘fortune favours the brave’) aptly sums up the collective sentiment of fifty-one fellow Zoroastrians, who travelled on the wings of faith and determination, with SVG (Social Voluntary Group), to Iran, from 10th to 24th May, 2024. All fifty-one of us had a hearty laugh about the misplaced fears and apprehensions […]

A Peek Into Heaven And Hell

After the invasion of Alexander and the fall of the mighty Achaemenian Empire, the Zoroastrian religion had a setback. The Greeks tried hard to Hellenize Iran and impose their beliefs and culture on the Iranian people. To some extent, they succeeded. However, some provinces like Pars continued to offer stiff resistance. Soon followed the rise […]

Gratitude To The Wise Creator

As per the Shehenshahi calendar, we are currently observing the holy Dae Mahino. This month is dedicated to the Supreme Divinity (Ahura Mazda), and therefore considered one of the most significant in the Zoroastrian calendar of twelve months. The term Ahura Mazda is translated as Ahura (Lord) and Mazda (Wisdom). More liberally translated, Ahura is ‘Creator’ (and therefore Lord or Master of all creations) […]

Parsi Thy Name Is Humour!

5th May, 2024 (tomorrow) will be celebrated as ‘World Laughter Day’. It is an annual event celebrated worldwide to raise awareness about laughter and its many healing benefits, as well as about thousands of community groups worldwide who regularly practice laughter, which is known to promote wellness and overall well-being. World Laughter Day is celebrated […]