આપવાવાળો કોઈ બીજો છે

આપણે બધા એમજ ચાહતા હોઈએ કે આપણા માટે કોઈ કંઈ કરે. અગર આપણે કોઈને મદદ કરી હોય કે કંઈ વસ્તુ ભેટ આપી હોય તો આપણે ચોકકસ ચાહીયે છીએ કે ભવિષ્યમાં એ મારસ આપણી મદદ જ‚ર કરે. આપણે બધા જાણીયે છીએ કે ભગવાન છે પણ કેટલા લોકો તેના પર ભરોસે કરે છે. જો ભરોસો કરતા હોત […]

The Joy of Giving

Dear Readers, “To know even one life has breathed easier because you have lived – this is to have succeeded” – these words by famous American literary genius and philosopher, Ralph Waldo Emerson, resonate with us all. There’s precious few acts which can parallel the immaculate sense of joy we feel when we give, especially […]

આહારમાં ઉપરથી કાચું તેલ!

ઘણી વ્યક્તિઓ આહારમાં, ઉપરથી કાચું તેલ લેતી હોય છે! પ્રશ્ર્ન થાય કે શા માટે? તો એનો ઉત્તર છે કે…કાચું તેલ વાસ્તવમાં વાયુનાશક છે. જે આહાર વાયડો એટલે કે, વાયુ કરી શકે તેવો હોય તેવા જ આહારમાં સામાન્ય રીતે, કાચું તેલ નાખી એ ખવાય છે! ચોળા-વાલ-વટાણા- ઢોકળી-ખમણ-ઢોકળા-બાફેલા મૂઠિયાં- ખારી રાબ વગેરે સામાન્ય રીતે વાયુ કરે છે […]

હિંમત ના હારશો એક દરવાજો હમેશા તમારા માટે ખુલ્લો છે

જિંદગી પોતાની શ‚આત સાથે અનિશ્ર્ચિતતા લઈને આવતી હોય છે. આપણે કયારે પણ નિશ્ર્ચિંત નથી હોતા કે આપણી સાથે કંઈ ઘટના બનવાની છે. અને સાચું કહીયે તો જીવવાની આજ મજા છે. નહીં તો જીવનનું નવુંપણ શું રહેશે. જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાં હોઈએ છીએ ત્યારે લાગે છે કે કદાચ કંઈ નહીં બદલાય અને જીવનમાં તકલીફ, મુશ્કેલીની જગાઓમાં આપણા […]

BPP Connect

Housing Allotments: In the last BPP Connect of September 2016, I had committed that I will do my best to ensure that the BPP continues to fulfill our beneficiaries’ need for housing without further interruption. Fortunately, two of my co-Trustees Kersi Randeria and Noshir Dadrawalla share the same resolve (Our co-Trustee Zarir Bhathena is recovering […]

WZCC Holds 13th AGM

World Zarathushti Chamber of Commerce (WZCC) Indian recently held its 13th Annual General Meeting on 24th September, 2016 in Mumbai. Capt. Percy Master, President-India Region kicked off the AGM with a welcome address, followed by a talk by Edul Daver, WZCC-Global President, from New York, emphasizing how business is a two-way street and WZCC should […]