બાઈ મોટલીબાઈ માણેકજી વાડિયા

૨૪મી મે ૧૮૯૭માં જ્યારે મોટલીબાઈ માણેકજી વાડિયા મરણ પામ્યા ત્યારે જરથોસ્તી સમુદાયના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર પંચાયતે હેવાલ માટે બેઠક બોલાવી હતી. ૧૮૧૧ની ૩૦મી ઓકટોબરે મોટલીબાઈનો જન્મ થયો હતો. ઓગણીસ બાળકોમાં ફકત તેઓજ જીવંત રહ્યા હતા. એમણે યુવાન વયે તેમના પિતરાઈ માણેકજી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ ઉંમરના ૨૬માં વર્ષે જ તે વિધવા બન્યાં હતાં. તેમના બે […]

Go ‘MAD’ with XYZ!

XYZ (Xtremely Young Zoroastrians) is preparing to celebrate its Foundation Day on Monday, 23rd May 2016, by dedicating the months of May and June to social service in a unique way via its ‘Making A Difference’ (MAD) outlook, by donating Blessing Bags to the underprivileged. Always supporting initiatives that benefit those in need, Parsi Times […]

A Sky Full Of Special Stars

The sky over the Rustom Baug grounds was full of ‘special stars’ on 8th May 2016. Motivated by Kumi Daroowala and the Zoroastrian Relief Fund, and sponsored by the Lions Club of Byculla and ZYNG, ‘Special Stars 2016’ brought together differently-abled people from all parts of the city who participated in various activities organized specially for […]

A Beautiful Sunset at Harnai Beach

Heartfelt Harnai

Travel Guru and Corporate Trainer, Narendra Agarwal is a traveler, photographer and a ‘permanent’ nomad. In twenty eight years of travelling, he has explored twenty seven states and five union territories of India and more than twenty countries neighboring India, Europe and the Far East. He has followed adventure, climbing Himalayan peaks, diving oceans, skiing […]