ખુશ રહેવાનું રહસ્ય!

એક સમયની વાત છે એક ગામમાં મહાન બાબાજી રહેતા હતા. લોકો તેમની પાસે તેમની મુશ્કેલી લઈને આવતા હતા ને બાબાજી તેમનું માર્ગદર્શન કરતા. તે ગામનો સરપંચ મનસુખ શેઠ ઘણોજ સમજદાર હતો. તે લોકોને મદદ કરતો. લોકોમાં તે ઘણો માનીતો હતો. તેણે પણ આ બાબાજી વિશે સાંભળ્યું હતું પણ પ્રત્યક્ષ કોઈ દિવસ મલવા નહોતો ગયો. એક […]

Happy Leads To Healthy!

Happiness is a broad term that describes the experience of positive emotions, such as joy, contentment and satisfaction. Research shows a direct connection between mental health and physical health – in addition to making you feel better, being happy brings you a host of potential health benefits… basically, ‘Being Happy’ leads to ‘Being Healthy’! Numerous studies […]