જરથુસ્ત્ર સાહેબના જીવનની ઝાંખી

ખોરદાદ સાલના પ્રસંગે તમારી સામે આપણા તેજસ્વી જરથુસ્ત્ર પયગમ્બર સાહેબના જીવનની અને ભણતરની એક વિશિષ્ટ ઝાંખી રજૂ કરી રહ્યા છે.‘પ્રોફેટ’ માટેનો ફારસી શબ્દ પેગમ્બર અથવા વક્ષશુર છે (પહલવી શબ્દ વક્શવરના શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે જેનો અર્થ થાય છે) ‘ભગવાનના શબ્દોનું વહન કરનાર’. આપણે જીભથી પવિત્ર મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ એટલે જીભ દ્વારા ભગવાન તરફથી […]

71st East B’bay Guides Commence Silver Jubilee Celebrations

The only Zoroastrian girl guiding group, 71st East Bombay Zoroastrian Guides, commemorated their Silver Jubilee celebrations on 12th August, 2017. Marking the initiation of the 25th year revelries amongst bulbuls, guides, rangers, guiders, along with parents and well-wishers, the afternoon kicked off with prayers, followed by the hoisting of The Bharat Scouts and Guides Flag. […]

XYZ Comes To Pune!

Xtremely Young Zoroastrians (XYZ) will start its Pune chapter on Sunday, 20th August, 2017, at Poona Parsi Punchayet Community Hall, Parsi Colony, Jeejeebhoy Blocks, Lullanagar. All interested parents of young Zoroastrians are invited to attend the meeting from 11am to 12:30pm, which will discuss the prime objectives of XYZ – building a sense of belonging […]