કોઢ સાજો થઈ ગયો!

દુબાન હકીમ પોતાને ઘર આવ્યો. તેણે દડો રમવાનો એક દાંડો બનાવી તૈયાર કીધો અને તેનો હાથો પોકળ રાખ્યો અને જે દવા તેણે ધારેલી હતી તે તેમાં બરાબર ભરી. એટલું બનાવ્યા પછી તેણે એક દડો પણ બનાવ્યો બીજે દિવસે તે પાદશાહની હજુરમાં ગયો અને તેના પગ પર પોતાનું માથું નાખીને તેની આગળની જમીનને બોસ્સા દીધા. દુબાન […]

Healing In The Aquarian Age

According to Hindu philosophy, ‘Sat-Yug’ was a long period of truth, honesty and beauty. Later ages, like the ‘Treta-Yug’ and the ‘Dwapar-Yug’, were a mixture of good and evil. ‘Kal-Yug’ marks the evil age, when man’s consciousness sinks to an all-time low. This Yug or age is followed by total destruction (Prayala) and renewal to […]

ZTFI Holds Feed-A-Family Program

The Zoroastrian Trust Funds of India (ZTFI), one of the community’s leading philanthropic institutions which helps sustain the lives and livelihood of the community’s underprivileged, held its popular monthly ‘Feed-A-Family’ program on May 18, 2019, at Cama Baug (Small Otla). The occasion was graced by Chief Guests – Delnaz Balsara Sharma, the current Mrs Asia […]

WZO Trusts Appoints New Trustees

Since 1991, the three WZO Trusts have been fairly active in community related welfare activities, operating from essentially two main centers – Mumbai and Navsari, with resource people across India. Apart from having inducted Solicitor Farzana Mojgani in 2007, the other Trustees remained constant over the years. Recognizing the need for a proper succession plan […]

ZWAS Holds Fun Summer Camp 2019

On the morning of 27th April, 2019, Surat’s Parsi Gymkhana was aflutter with little Zarthostis who had flocked there to partake of the annual summer ‘ZWAS Kids Fun Camp’ held by the Zoroastrian Women’s Assembly Of Surat (ZWAS). Commencing auspiciously with a Humbandagi, the 50 merry campers were divided across three age groups (5-7; 8-10; […]

Zealous Zeus Scores 94%!

Zeus Homiar Kadodwalla, from City International School, secured a wowsome 94% in the ICSE examinations this year. Zeus credits his fab success to proud parents – Monaz and Homiar Kadodwalla – for their constant support, as also a special thanks to his granny, Maharukh Kadodwalla; and his teachers who imbibed in him the ‘never to […]