સફળતા….

આપણા નસીબમાં બધું હોવું આપણા હાથમાં નથી પણ તે વસ્તુને આપણા નસીબમાંં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણા હાથમાં છે. નસીબ પાસેથી વધારે અપેક્ષા ન રાખો. તમે નસીબ પાસેથી જેટલી વધુ અપેક્ષા રાખશો, તેટલા જ તમે નિરાશ થશો. મહેનતમાં વિશ્વાસ રાખો. તમને હંમેશા અપેક્ષા કરતા વધુ મળશે. મહેનત એ ચાવી છે જે નસીબમાં ન હોય તેવી […]

ઉર્વરમ – (પવિત્ર) વૃક્ષ

શહેનશાહી કેલેન્ડર મુજબ, આપણે હવે અમરદાદ (અવેસ્તા અમેરેટાત) ના પવિત્ર મહિનામાં છીએ, સાતમી અમીશા સ્પેન્ટા – અહુરા મઝદાની દૈવી ઊર્જા/ફોર્સ, જેને પારસી લોકો સામૂહિક રીતે બાઉન્ટિયસ ઈમોર્ટલ્સ તરીકે ઓળખે છે. જ્યારે તમામ વનસ્પતિઓ આદરને પાત્ર છે, ત્યારે પારસી લોકો દાડમના ઝાડને ખૂબ જ ખાસ માને છે. અવેસ્તામાં તેને ઉર્વરમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેનો અર્થ […]

પારસી ધર્મમાં કૂતરાઓનું મહત્વ

છેલ્લા બે વર્ષથી, મેં જોયું છે કે કૂતરાઓની સંખ્યા વધી રહી છે અને તેઓને શેરીઓમાં છોડી દેવામાં આવી છે. પારસીઓ કૂતરાઓ માટે પ્રેમાળ સ્વભાવ રાખવા માટે જાણીતા છે પરંતુ પારસીઓ સહિત અસંખ્ય લોકો, દુર્ભાગ્યવશ, આ ઉમદા જીવોને પોતાની જાતને બચાવવા માટે રસ્તાઓ પર છોડી દીધા છે. ઘણા કૂતરાઓ ભૂખ અથવા અકસ્માતો અને ઉપેક્ષાથી મૃત્યુ પામે […]