હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ

હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ કરી દરેમહેરનું ઉદઘાટન થયું ‘યઝશ્ને અને વંદીદાદની ક્રિયાઓ મરહુમ પેરિન કેરસાસ્પ દસ્તુરની યાદમાં તેમની દીકરીઓ મહેર કેરસાસ્પ દસ્તુર અને ફરિદા કેરફેગર આંટિયા અને તેમના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સનાયા ફરહાદ ચીચગર, ખુશરો કેરફેગર આંટિયા તરફથી એરવદ આદિલ ભેસાનિયા અને એરવદ માહિયાર પંથકી તથા મુંબઈના યોઝદાથ્રેગર મોબેદો દ્વારા કરવામાં આવી […]

મહેરબાઈની ગંગુબાઈ

 (જેમને કોલોનીના પોરિયાઓ સેકસી ગંગુબાઈ તરીકે ઓળખે છે) રાબેતા મુજબની વાર્ષિક છુટ્ટી લઈ લીધી અને મે મહિનામાં મુલકમાં ગઈ હતી તે 40 દિવસ થઈ ગયા છતાં પરત આવી નથી!! આથી મહેરબાઈના બધાજ કામકાજ ઉલટા થઈ ગયા અને બધો જ ગુસ્સો તે બિચારા ગરીબ મહેરવાનજી પર કાઢવા લાગ્યા. ગંગુબાઈએ 40 દિવસ પછી પણ કામ પર આવ્યાનો […]

Amyra Dastur To Turn Restaurateur!

Mumbai-based, upcoming actor, Amyra Dastur has her sights set on entrepreneurship as she plans to start a South Bombay based restaurant serving authentic Parsi cuisine, in partnership with her brother, Jehangir Dastur, who recently graduated from London’s prestigious ‘Le Cordon Bleu’. It seems her love for Parsi home-made food as well as that served during […]

DhunMai Dalal Passes Away

On 3rd July, 2017, California’s Zoroastrian community lost a stalwart philanthropist, who served the North American and Global Zoroastrian community for three decades, with the passing away of DhunMai Dalal. A long-time resident of Southern California, DhunMai held various positions and roles at the ZAC (Zoroastrian Association of California) and FEZANA (Federation of Zoroastrian Associations […]

Mumbai Felicitates Vada Dasturji Khurshed For NCM Appointment

The felicitation function of Vada Dasturji Khurshed Kaikobad Dastoor, on his prestigious appointment as member to the National Commission for Minorities (NCM) representing Parsi Zoroastrians, hosted by the Mancherji Edalji Joshi Memorial Trust (MEJMT) Dadar, Mumbai, on 2nd July, 2017, witnessed an overwhelming turnout! Nearly forty trusts and associations across Mumbai, including Colaba, Byculla, Lalbaug, […]

XYZ’s Holds ‘LAFA’ Festival

On 2nd July, 2017, XYZ (Xtremely Young Zoroastrians) held its Literary Arts and Fine Arts Festival (LAFA) at the JB Vachha High School, Dadar. Over two hundred and sixty four members participated along with fifty volunteers, conducting educative and fun events including debate, impromptu speaking, spelling bee, poetry recitation and crossword-solving. A total of twenty […]

Renovated Dar-E-Meher Inaugurated In Hyderabad

The grand 112-year-old, Bai Maneckbai Nusserwanji Chenoy Fire Temple, Hyderabad inaugurated their newly renovated Dar-E-Meher, with the ‘Yazashne’ and ‘Vendidad’ ceremonies being conducted in the memory of Late Perin Kersasp Dastoor, by her daughters, Meher Dastoor and Farida Antia and grandchildren, Sanaea Chichgar and Khushro Antia, and performed by Yaozdathregar Mobeds, Er. Adil Bhesania and […]