ઓલ ફાયર્ડ અપ – બ્રેવહાર્ટ ફાયર ઓફિસર કૈઝાદ દસ્તૂર

કૈઝાદ દસ્તૂર તેમના પિતા, મહેરનોશ ફરામરોઝ દસ્તૂર, તેમજ તેમના દાદા, ફરામરોઝ એરચશા દસ્તૂર – બંને નીડર અગ્નિશામકો, જેમણે કૈઝાદને ખૂબ જ પ્રેરણા આપી હતી અને કૈઝાદ બહાદુર અગ્નિશામક કુટુંબ પરંપરાને આગળ ધપાવે છે. જ્યારે તેમના પિતાએ 1984 થી 2021 સુધી આબાદ ફાયર સ્ટેશનમાં સેવા આપી હતી, કોઈપણ કટોકટીની સ્થિતિ માટે 24/7 કોલ પર રહીને, અને […]

All Fired Up – Braveheart Fire Officer Kaizad Dastoor

Kaizad Dastoor takes forward the valiant fire-fighting family tradition from his father, Mehernosh Faramroze Dastoor, as well as his grandfather, Faramroze Erachshaw Dastoor – both intrepid Fire-fighters, who greatly inspired Kaizad. While his father served the A’bad Fire Station from 1984 to 2021, being on call 24/7 for any emergencies, and was awarded the prestigious […]