હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ

હૈદ્રાબાદના 112 વર્ષ જૂના બાઈ માણેકબાઈ દરેમહેરનું નવીનીકરણ કરી દરેમહેરનું ઉદઘાટન થયું ‘યઝશ્ને અને વંદીદાદની ક્રિયાઓ મરહુમ પેરિન કેરસાસ્પ દસ્તુરની યાદમાં તેમની દીકરીઓ મહેર કેરસાસ્પ દસ્તુર અને ફરિદા કેરફેગર આંટિયા અને તેમના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન સનાયા ફરહાદ ચીચગર, ખુશરો કેરફેગર આંટિયા તરફથી એરવદ આદિલ ભેસાનિયા અને એરવદ માહિયાર પંથકી તથા મુંબઈના યોઝદાથ્રેગર મોબેદો દ્વારા કરવામાં આવી […]

Renovated Dar-E-Meher Inaugurated In Hyderabad

The grand 112-year-old, Bai Maneckbai Nusserwanji Chenoy Fire Temple, Hyderabad inaugurated their newly renovated Dar-E-Meher, with the ‘Yazashne’ and ‘Vendidad’ ceremonies being conducted in the memory of Late Perin Kersasp Dastoor, by her daughters, Meher Dastoor and Farida Antia and grandchildren, Sanaea Chichgar and Khushro Antia, and performed by Yaozdathregar Mobeds, Er. Adil Bhesania and […]