આપણી ધાર્મિક વિધિઓને સમજીએ!

 ‘બોય’ આપવાનું મહત્વ શું છે અને કેબલામાં નવ વખત ઘંટડી કેમ વગાડવામાં આવે છે? એરવદ હરવેસ્પ: બોય આપવાની ક્રિયા એ ઘણી મહત્વની છે જેનાથી ખરાબ શક્તિનો નાશ થાય છે. બોય આપતી વખતે આતશ નીન્યાએશ ભણાય છે અને દુશ્માતા, દુઝુકતા, દુઝવરશ્તા (ખરાબ વિચારો, ખરાબ શબ્દો અને ખરાબ કર્મો) ભણતા દુષ્ટતા અને નકારાત્મક શક્તિને દૂર કરવા એક […]

Jasan – A Ritual Act of Worship

During the month of Dae, Parsis perform Jasan ceremonies by way of thanks-giving at home, at their workplace as also at various community centers and places of worship. Colloquially or in ordinary conversation, Jasan means ‘rejoicing’ or an ‘assembly of rejoicing’. This is because the religious ceremony is usually followed by feasting and merriment among […]

From The Editor’s Desk

Let Go! Dear Readers, We are nature worshippers. We pray to the forces of nature and we learn from them. Being primarily fire-worshippers, our sanctum sanctorum holds fire or ‘Atash Padshah Saheb’ as we respectfully and lovingly beseech it. Fire teaches us purity, and thereby virtues like truth and goodness. And we venerate numerous water […]