બીપીપી ને નવા અધ્યક્ષ મળ્યા

બીપીપી ટ્રસ્ટી, વિરાફ મહેતાને બીપીપી (બોમ્બે પારસી પંચાયત) બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝના નવા અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જ્યારે બીપીપી ચેરપર્સન, આરમઈતી તીરંદાઝે અધ્યક્ષપદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું, બોર્ડને એક ઇમેઇલમાં તેઓ પડી ગયા પછી તેમના હિપ્સમાં ફ્રેકચર થયું હતું તેમ જણાવ્યું હતું. તે બોર્ડમાં ટ્રસ્ટી તરીકે ચાલુ રહેશે. સૌથી વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટીને અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવાની […]

BPP Gets New Chairman

BPP Trustee, Viraf Mehta has been appointed as the new Chairman of BPP’s (Bombay Parsi Punchayet) Board of Trustees, after BPP Chairperson, Armaity Tirandaz tendered her resignation as Chairperson, in an email to the Board, after she had a serious fall last week, which resulted in fractures in both hips. She will continue as Trustee […]