‘સાથે રહો, એક સાથે પ્રાર્થના કરો’ની ચળવળનો દાયકો ભીખા બેહરામના કુવા ખાતે ઉજવાયો

25મી ઓકટોબર, 2019 (ખોરદાદ માહ, આવા રોજ) એ મુંબઈના ભીખા બેહરામ કુવા ખાતે, આપણા સમુદાયના બે ગતિશીલ વ્યક્તિઓ – પરઝોન ઝેન્ડ અને હોશંગ ગોટલા દ્વારા 2009માં શરૂ કરાયેલા ‘સાથે રહો, એક સાથે પ્રાર્થના કરો’ની ચળવળના દસ વર્ષ પૂરા થયાની શુભ ઉજવણીઓ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ જેમાં 75 જેટલા હમદીનોએ ભાગ લીધો હતો, જેની શરૂઆત […]

Decade Of ‘Pray Together, Stay Together’ Movement Celebrated At Bhikha Behram Well

25th October, 2019 (Khordad Mah, Ava Roj) marked the ten-year long auspicious celebrations of the ‘Pray Together, Stay Together’ Movement, at Mumbai’s Bhikha Behram Well, initiated in 2009, by two of our Community’s dynamic individuals – Perzon Zend and Hoshaang Gotla. The eve, which was attended by around 75 humdins who packed the venue, commenced […]