જમશેદી નવરોઝ મુબારક!

પ્રિય વાચકો, આ વર્ષે, આપણે વસંતઋતુના તહેવાર કરતાં ઘણું બધું વધારે ઉજવી રહ્યા છીએ, તેમ છતાં સામાન્યતાના કેટલાક ચિહ્નો ધીમે ધીમે આપણા જીવનમાં ફરી વળે છે… આપણને યાદ અપાવે છે કે રોગચાળો આવ્યો તે પહેલાં વસ્તુઓ કેવી હતી – આપણે લાંબા સંઘર્ષ કરી ને આપણી હારી ગયેલી લડાઈઓ, આપણી જીતેલી લડાઈઓ… અને આ બધું હોવા […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

Heartiest Welcome To Our New Indian President – Smt. Droupadi Murmu Dear Readers,   As India welcomes our 15th President – Smt. Droupadi Murmu, there is much reason to celebrate and take pride in our nation’s new First Citizen and the Supreme Commander of India’s Armed Forces. At a time when the so-called ‘global superpower’, […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

Times Of Change  Dear Readers, The one thing that is impossible to escape in these times is the overwhelming change that we’ve had to deal with – it’s taking place everywhere, at all levels, and very, very conspicuously. I doubt humanity has ever been subject to as many elements of change, simultaneously, before this. Be […]

From The Editor's Desk

From the Editors Desk

A Legend Who Will Never Be Forgotten    Dear Readers, On 28th June, 2022, Padma Bhushan Pallonji Shapoorji Mistry – the legendary industrialist, philanthropist, nation builder and one of the tallest feathers in the Parsi cap – breathed his last.  It is said some people are born for greatness and it shows in them from […]