ફરોખ ફરવર્દીન

પવિત્ર આત્માઓને સમર્પિત સુખ અને સંપત્તિનો એક મહિનો જરથોસ્તી કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો એટલે ફરવર્દીન મહિનો. આ મહિનો ફ્રવષિ અથવા ફરોહરને સમર્પિત થાય છે. જે સર્જનહારનું આદિરૂપ છે. પારસી પરંપરાની રીતે ફરવર્દીનની શરૂઆત એટલે ફરોખનું સ્મણ જેનો મતલબ સુખ અને સંપત્તિ થાય છે. આપણે આપણી પ્રાર્થનામાં ‘માહ ફરોખ ફરવર્દીન’ની પ્રાર્થના કરીએ છીએ મતલબ સુખ અને સંપત્તિ. […]

Farokh Fravardin – A month of Good Fortune and Happiness dedicated to the Holy Spirit

Fravardin is the first month of the Zoroastrian calendar and very appropriately so because the month is dedicated to the Fravashi or Farohar, which is the prototype of all creation. In the Zoroastrian tradition while invoking Fravardin, we use the epitaph Farokh which means fortunate and happy. In our prayers we recite, “Mah Farokh Fravardin” […]