ગામમાં એક પણ કંપનીનો ટાવર નથી !!!.

આ નાનકડા ગામમાં એક પણ કંપનીનો ટાવર નથી છોકરો છોકરી જોવા એક નાના એવા ગામડામાં ગયો… છોકરી ચા નો કપ લઇને શરમાતી શરમાતી આવી..એ દરમ્યાન છોકરો પોતાના મોબાઇલમાં કોઇની સાથે વાતો કરી રહ્યો હતો.. છોકરો: હા હા… વાંધો નહી રીલાયન્સ પેટ્રોના 5000 શેર આ ભાવમાં કાઢી નાખો…અને તેની સામે રીલાીયન્સ પાવરના ખરીદી લો….અને બીજું આપણા […]