માતા પૃથ્વીની ભાવના સાથે સુમેળ!

પારસી શહેનશાહી કેલેન્ડર મુજબ, હવે આપણે વર્ષનો બારમો અને છેલ્લો મહિનો એટલે કે અસ્ફંદાર્મદનું અવલોકન કરીએ છીએ. આ પવિત્ર મહિનો સ્પેન્તા આરમઈતીને સમર્પિત છે – દેવત્વ જે માતા પૃથ્વીની અધ્યક્ષતા કરે છે. સ્પેન્તા શબ્દનો અર્થ થાય છે વધતી જતી, સારી, પવિત્ર અને પરોપકારી, જ્યારે આરમઈતી શબ્દનો અર્થ થાય છે ભક્તિ, ધર્મનિષ્ઠા અને શાંતિ. બીજા શબ્દોમાં […]