કઍ લોહરાસ્પ (મન) વિચારોના ભગવાન

કઍ લોહરાસ્પ એક પ્રબુદ્ધ રાજા હતા અને તેમની પાસે અપાર્થિવ પ્રક્ષેપણની અનોખી ભેટ હતી, જેનો અર્થ છે કે તે એક જ સમયે બે સ્થળોએ જોઇ શકાય છે. આ આપણને સ્ટાર ટ્રેકથી થોડા હજાર વર્ષ આગળ બતાવે છે! તે એક ખૂબ જ વિકસિત આત્મા હતા જેણે મન પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે પોતાની માથ્રવાની શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. […]