માસિનાની નવીનતમ શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય સંભાળની પહેલ: એમએચબી60 પ્રોજેકટ

માસિના હોસ્પિટલની નવીનતમ એમએચબી 60 અથવા માસિના હાર્ટ બ્રેઇન 60 પ્રિઝર્વેશન પ્રોજેકટ એ ઇમર્જન્સી રિસ્પોન્સ સુવિધા છે જે શંકાસ્પદ હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોકથી પીડાતા દર્દીઓ માટે આરોગ્ય સેવા માટેના કોલ દ્વારા સક્રિય કરવામાં આવે છે. સમર્પિત હેલ્પલાઇન નંબર 9833333611 આ પ્રોજેકટનો મુખ્ય મુદ્દો હશે. આ નંબર પર કોલ કરવાથી ડોકટરની સાથે, સંપૂર્ણ સજ્જ એડવાન્સ લાઇફ […]