જેહાન માદન નાવર બન્યા

12 વરસના જેહાન માદન, હુતોક્ષી અને ફરોખ માદનના દીકરા તા. 9મી જૂન 2017ને દિને ડીડી ઉમરીગર આદરિયાન, ફત્તેહગંજ, વડોદરામાં વિધિવત નાવર બન્યા હતા. એરવદ હોમાવઝીર ભેસાનીયા અને એરવદ કેરસી ભેસાનિયા દ્વારા આ ક્રિયાઓ કરવામાં આવી હતી. માદન કુટુંબ દ્વારા ટ્રસ્ટીઓ તેમના કુટુંબ અને આદરિયાનના સ્ટાફને તેમણે કરેલા સપોર્ટ માટે તેમનો આભાર માન્યો હતો.

Meherzad Garda Ordained Navar

11-year-old Meherzad Garda, son of Farida and Zubin Garda, was ordained Navar on 6th May, 2017 at Sethna Agiary, Tardeo, with blessings from late great grandmother, Shehernavaz Khandhadia. Meherzad learnt his prayers under the guidance of Er. Kersi Bhadha and Er. Jehan Charna, while the Navar ceremony was performed under the leadership of Er. Khushrveer […]