નવી ર્જીણોદ્ધાર થયેલી ભાભા બંગલીનું ઉદઘાટન ઉદાર દાતા નોશીર ગોટલા એમ કહે છે: ‘પારસી – તારૂં બીજું નામ સખાવત છે!’

18મી ઓકટોબર, 2020ની સવારે, મુંબઇની ડુંગરવાડી નવી જીણોદ્ધાર થયેલી ભાભા બંગલીનું ઉદઘાટક કરવામાં આવ્યું હતું ઉદાટનમાં હાજર વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ બી.પી.પી. ટ્રસ્ટીઓ, કેરસી રાંદેરિયા, વિરાફ મહેતા, ખોજેસ્તે મીસ્ત્રી, અરનવાઝ મીસ્ત્રી, દિનશા તંબોલી અને અનાહિતા દેસાઈ અને અન્ય સહિતના સમાજના કેટલાક આદરણીય વ્યક્તિત્વ હાજર હતા, આદરણીય નોશીર ગોટલા, જેમણે એકલા હાથે બંને ભાભા બંગલીના નવીનીકરણ માટે […]

Newly Renovated Bhabha Bunglis Inaugurated

Munificent Donor Noshir Gotla Epitomises Saying: ‘Parsi – Thy Name is Charity!’ The morning of 18th October, 2020, marked the auspicious unveiling of the newly renovated Bhabha Bunglis, at the Doongerwadi, in South Mumbai. Present for the inauguration were current and former BPP Trustees as also some of our community’s respected personalities including Kersi Randeria, […]