પારસી ટાઈમ્સ 11 વર્ષનું થાય છે!

પારસી ટાઈમ્સ અગિયારનું થઈ રહ્યું છે, જે આપણી પારસી અને ભારતીય પરંપરામાં ખૂબ જ શુભ સંખ્યા છે. અંકશાસ્ત્રમાં, અગિયાર નંબરને આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ દર્શાવતી મુખ્ય સંખ્યા તરીકે ગણવામાં આવે છે. અગિયાર નંબરમાં સંખ્યાત્મક એકનો સમાવેશ થાય છે જે બે વાર દેખાય છે, જે નવી શરૂઆત અને તકોનું પ્રતીક છે. આ સંખ્યા ઉચ્ચ ઉર્જા, અંતર્જ્ઞાન, ઉત્સાહ અને […]