કર્જતમાં લાયનોની ઉમંગ

18 જુન, 2017 ના રોજ, લાયન્સ પર્સી માસ્ટર, કેટી પટેલ, સાયરસ સુરતી અને લાયનના 45 સભ્યોએ ઉમંગની મુલાકાત લીધી હતી. ઉમંગએ બાલ આનંદનું વિસ્તર છે અને વિશ્ર્વ ચિલ્ડ્રન કલ્યાણ ટ્રસ્ટ જે ભારત હેઠળ ચાલે છે. માનસિક રીતે અક્ષમતા ધરાવતા સોળ બાળકોનું આ ઘર છે જ્યા તેમને વિવિધ તાલિમ આપવામાં આવે છે.  

Lions ‘Umang’ At Karjat

On 18th June, 2017, Lions Percy Master (Region Manager), Katy Patel (Zonal Manager), Cyrus Surti and 45 Lion members visited Umang – an extension of Bal Anand, run under World Children Welfare Trust, India. Home to over sixteen special children with special needs including cerebral palsy, mental/ physical disabilities, Umang is a 6 ½ acre […]