શેરિંગ ઈઝ કેરીંગ

‘એક દિવસ, શિરડીના સંત સાંઈ બાબાએ 7 વિવિધ પ્રકારના અનાજ પીસવાનું શરૂ કર્યું. તે ફક્ત 7 દાણા હતા પરંતુ તેમાંથી ભરપુર લોટ નીકળ્યો. તેમના અનુયાયીઓ ખુશ થઈ ગયા અને ગામની મહિલાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ કે શું બાબા તેમને તેમના ઘરો માટે થોડો લોટ આપશે? પછી બાબાએ તેમને બોલાવ્યા અને બધાને થોડો લોટ આપ્યો. ત્યારબાદ તેમણે […]

Sharing Is Caring

‘One day, Sai Baba, the saint of Shirdi, started grinding 7 different types of grains. As he ground just those 7 grains, the flour which yielded, was manifold. His followers were amused and the ladies of the village were wondering if Baba would give them some flour for their homes. Then Baba called out to […]