‘સાથે રહો, એક સાથે પ્રાર્થના કરો’ની ચળવળનો દાયકો ભીખા બેહરામના કુવા ખાતે ઉજવાયો

25મી ઓકટોબર, 2019 (ખોરદાદ માહ, આવા રોજ) એ મુંબઈના ભીખા બેહરામ કુવા ખાતે, આપણા સમુદાયના બે ગતિશીલ વ્યક્તિઓ – પરઝોન ઝેન્ડ અને હોશંગ ગોટલા દ્વારા 2009માં શરૂ કરાયેલા ‘સાથે રહો, એક સાથે પ્રાર્થના કરો’ની ચળવળના દસ વર્ષ પૂરા થયાની શુભ ઉજવણીઓ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ જેમાં 75 જેટલા હમદીનોએ ભાગ લીધો હતો, જેની શરૂઆત […]