માત્ર 59 સેક્ધડ!

સવારનો સમય! અમારી કંપનીની બસ ઈન્ટરસેક્શન સિગ્નલ પર હતી. 59 સેક્ધડ અમારો હોલ્ટ હતો. રસ્તાની બાજુમાં બે રસ્તે આવેલી મોબાઈલની દુકાનો ચાલુ થઈ ગઈ હતી. ફળો, ફુગ્ગા, રમકડાં વેચતી ગાડીઓ અમારી સામે દોડવા લાગી. ભિખારીઓ ભીખ માંગવા લાગ્યા. આ બધામાં તેઓ બંને હતા. તેણી તેમાં મોટી હતી, તે નાનો હતો! તે બહુ મોટી નહોતી દસ-બાર […]