ખાન બહાદુર એદલજી સોહરાબજી ચેનાય અંજુમન દર-એ-મેહર, સિકંદરાબાદ

અમે વાચકો સાથે શેર કરીને ખુશી અનુભવીએ છીએ કે 14 જુલાઈના રોજ તેના ભવ્ય 100 માં સાલગ્રેહની ઉજવણી કરનારી સિકંદરાબાદના ખાન બહાદુર એદલજી સોહરાબજી ચેનાય અંજુમન દર-એ-મેહરના આદરિયાન સાહેબનું વિસ્તૃત નવીનીકરણ કાર્ય હવે પૂર્ણ થયું છે. મોબેદ સાહેબ દ્વારા પવિત્ર પાદશાહ સાહેબને ગર્ભગૃહમાં રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં રહેતા હજારથી વધુ પારસીઓને સંભાળતી, દર-એ-મેહર, હૈદરાબાદ-સિકંદરાબાદના […]