ઉશ્તા તે! તમે હમેશા ખુશ રહો!

ઉશ્તા તે! આટલો સરળ અને સુંદર સંદેશ! ઘાસની દરેક પટ્ટી, સૂર્યપ્રકાશનું ટીપું, સમુદ્રની લહેરો, ચટ્ટાન જેવા પર્વત, શાંત પવન, ભવ્ય વહેતી નદી અને પાક દાદર અહુરા મઝદાની તમામ રચનાઓનું પોતાનું આગવું સૌંદર્ય છે. તેઓ જે પ્રદૂષણનો સામનો કરે છે, માનવસર્જિત અવરોધો, વસાહતો માટે ખીણોની કોતરણી, તેમના પ્રવાહને નિયંત્રિત કરતા ડેમ, તેમના પર તરતા કચરા-ટાપુઓ, સતત […]