વાચ્છાગાંધી દરે-મહેરની 164મી શુભ સાલગ્રેહની ઉજવણી

30મી ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ, (સરોશ રોજ), શેઠ સોરાબજી બમનજી વાચ્છાગાંધી દરે મહેરે તેની 164મી સાલગ્રેહની ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવણી કરી. અગિયારીને લાઇટ અને ફૂલોથી શણગારવામાં આવી હતી. સવારે ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા આયોજીત આભારવિધિનું જશન પંદર મોબેદો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે સાંજનું જશન અગિયારીના સ્ટાફ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે જશન પછી, એરવદ દારાયસ કાત્રકે રૂસ્તમ-સોરાબની ઐતિહાસિક […]

Vatchagandhy Dar-e-Meher Celebrates 164th Salgreh

On 30th December, 2020, (Sarosh Roj), Seth Sorabjee Bomanji Vatchagandhy Dar-e-Meher celebrated its 164th salgreh with much fervour. The Agiary was adorned with lights and flowers. In the morning, a thanksgiving Jashan, organised by the Trustees, was performed by fifteen mobeds, while the evening Jashan was performed by the Agiary staff. After the evening Jashan, Er. Darayesh Katrak […]