શિરીન – 29 October 2016

‘પણ… પણ જી, ડોકટરનો હોકમ હતો તમોને સ્પંજ કરવાનો.’ ‘એ પરવારતા ડોકટરો તો બધું કહ્યા કરે તે ઘણું મન પર નહીં લેવું જોઈએ. મુવાં બે બિલ્સના ચીથરામાં તે આખું આંગ કંઈ બરાબર સાફ થતું હશે?’ તે ગરીબ બાળા કશો જ જવાબ આપ્યા વગર મૂગી નીચી મૂંડીએ ઉભી જ રહી કે એકાએક ઝરી જુહાકના એક સવાલથી […]

Eat This! Good Food For Your Pooch!

Yoghurt: An excellent source of calcium, phosphorous, Vitamin B12, zinc, potassium and gut-improving bacteria which fortify the immune system and help your pet live longer. Bananas: An energising snack, bananas are a great source of potassium essential for maintaining blood pressure and heart function and protecting against atherosclerosis. The banana’s antacid effects protect against stomach […]

Know Your Bombay!

Ardesir Dady Street (Girgaum): This famous street was named after a wealthy and highly respected Parsi gentleman and banker, Ardesir Dady Seth (1757-1810). In fact, the then Governor of Bombay, Duncan, got the bell of the Cathedral to be tolled as his funeral passed by, as a mark of honor from the ruling community. He […]

દિવાળી

ભારત જ એક એવો દેશ છે જેને તહેવારની ભૂમિ કહેવામાં આવે છે. આવા જ તહેવારોમાંનો એક ખાસ તહેવાર છે દિવાળી જે દશેરાના વીસ દિવસ પછી આવે છે! ભગવાન રામ ૧૪ વરસનો વનવાસ ભોગવી પોતાના રાજ્યમાં પાછા આવવાની ખુશીમાં ઉજવવામાં આવે છે. પોતાની ખુશી દર્શાવવા અયોધ્યાવાસી આખા રાજ્યને રોશનીમાં નવડાવી મૂકે છે. અને ફટાકળાના અવાજમાં આખું […]