જાલેજરની બાનુ રોદાબે

સામે જ્યારે શાહને આ મુજબ ગુસ્સામાં બોલતાં જોયો, ત્યારે તે એક સખુન પણ બોલી શકયો નહીં. તેણે જમીનને બોસો કીધો અને તેનો હુકમ માથે ચઢાવ્યો, એવું કહીને કે ‘એ મુજબ કરૂં અને શાહના દિલમાંથી કિનો કાઢી નાખું.’હવે જ્યારે મેહરાબને અને જાલેજરને આ વાત ખબર પડી કે સામ કાબુલ ઉપર શાહના હુકમથી હુમલો લાવે છે ત્યારે […]

Heartiest Congratulations To Our 3 Winners Of Our Bumper Special Parsi New Year Issue ‘Fishing Contest’:   Arash Shahriarian Gulshan Kanga Shahrinaz Maloo   Kindly collect your prize from Parsi Times, Khaitan Chambers CHS ltd, 2nd flr, 143/145, Mody Street, Fort, Mumbai- 400001. Between Monday and Friday between 11:30am to 4pm.   We thank all […]

Kayaan Beats All Odds!

Breaking all odds, 13-year-old Kayaan Anklesaria, was declared top athlete at the World Children’s Winners Games 2017 – a programme where young cancer survivors compete internationally in a series of sports. Kayaan had been diagnosed with brain tumour at the age of eleven. Having to undergo a series of chemotherapy sessions, radiation and surgery, Kayaan, […]