બળદે ગધેડાની સલાહ માની!

બીજે દિવસે તબેલામાં પેલી વાલપાપડી જેમની તેમ તે બેગારીને માલમ પડી અને બળદ તો લાંબા તાંટીયા કરી જમીન પર સુઈ રહ્યો અને હાંફવા લાગ્યો. તે પરથી તે બેગારી તો એમજ ધારવા લાગ્યો કે તે જાનવર માંદુ પડયું છે તેથી તેની હાલત પર દયા આણી તે વિશે તેના શેઠને ખબર આપી. તે વેપારી પામી ગયો કે […]

યથા કયારે ભણવો?

ઘેરમાંથી બહાર જતાં બહારથી પાછા ઘેરમાં દાખલ થતાં, કોઈને મળવા જતાં, કોઈની સાથે વાત કરવા અગાઉ, કોઈબી ખુશાલીના પ્રસંગે, આફત યા મુશ્કેલીમાં આવી જતા વળી કોઈ બેઠેલું ઉઠે અને તેની ખાલી જગ્યા ઉપર આપણે બેસવા અગાઉ યથા મનમાં ભણી બેસવું. આ બાબદોમા મનમાં યથા ભણવો. અષેમ કયારે ભણવી: જ્યારેબી આપણા વિચાર જરાબી બગડે ત્યારે તે […]

The Healing Power Of Sleep

Shakespeare recognised the remarkable recuperative, curative and invigorating properties of sleep. To him, sleeplessness was one of the greatest curses of man, it put one out of harmony with nature, ruining both body and mind. Fifteen hundred years before Shakespeare, in ancient Greece, sick people were brought to the temple of Morpheus, the God of dreams, and left there overnight to recuperate. In the tradition of […]

Fitness Funda Of The Week By K11 – Sar Uthake Jiyo – Avoid The Text Neck

With extensive use of the smartphone, comes a modern spine ailment called the ‘Text Neck’ or ‘Tech Neck’, also known as ‘Anterior Head Syndrome’ or ‘Forward Head Posture’. Its symptoms include headaches, neck pain, tingling in arms, stiffness and fatigue. This Repetitive Strain Injury can cause problems along the entire length of the spine. In […]