હસો મારી સાથે

આવું પણ થાય ક્યારેક ક્યારેક.. કોલેજનો પહેલો દિવસ.. ફર્સ્ટયરના ઘણા છોકરા છોકરીઓ ગેટ પાસે જમા હતા..!! એમાં હું એકદમ દેખાવડો, રૂઆબદાર, ગેટ માંથી આવતાં એણે મને  જોયો, ખૂબ ગમી ગયો..એને એકદમ બેધડકપણે એ સીધી જ સામી આવી ગઈ.. બોલી: હાય, હું.., ફર્સ્ટયર હું બોલ્યો: ‘ના, હું તો મારા છોકરાના એડમિશન માટે આવ્યો છું. સંતુરસાબુ શું […]

એક વજીર કે જેને તેના કરતુક માટે સજા થઈ હતી

વજીરના ઉપર તેનો પૂરતો ઈતબાર હોવાથી પાદશાહે તેની હકીકત ખરી માની વધુ શોધખોળ કીધી નહી. સારા ભાગ્યે શાહજાદાને પાધરો રસ્તો જડ્યો, તેથી પોતાનો મકાન તે સલામત જઈ પહોંચ્યો અને તે વજીરની ગફલતીથી તેની ઉપર જે જફા આવી પડી હતી તેનો ટુલોટવિલ હેવાલ પોતાના બાપ આગળ કહી સંભળાવ્યો. તે પાદશાહે પોતાના વજીર ઉપર એટલો તો રીસે […]

કર્મ માફ નહીં કરે

અચાનક હોસ્પિટલમાં એક એક્સીડેન્ટ કેસ આવ્યો. ડોક્ટરે સાહેબ તાત્કાલિક આઈસીયુમાં આવી એક્સીડેન્ટ કેસની જાતે તપાસ કરી. સ્ટાફને કિધુ આ વ્યક્તીને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ના પડવી જોઇયે. રૂપિયાની લેવડ દેવડની વાતો તેમનાં પરિવાર સાથે કરવી નહીં. પંદર દિવસના રોકાણ પછી બિલ ડોક્ટર સાહેબના ટેબલ ઉપર આવ્યું. ડોક્ટરે બેલ મારી એકાઉન્ટ મેનેજરને કિધુ. એક રૂપિયો પણ […]

From The Editor's Desk

From The Editor’s Desk

Dear Readers, Finally, the rains have descended on Mumbai, much to the relief of our parched city! It’s been a long and impatient wait for the rains – what with all the water-cuts hitting the city, causing much inconvenience and seeing Mumbaikars, including community members, march up to the BMC! Monsoon 2019 remained in hiding […]

TechKnow With Tantra

VIMAGE – Live Photo Editor VIMAGE is a Cinemagraph creating App that lets you add moving effects and elements to your photos, turning them into live pieces of art. Cinemagraph is the latest trend for engaging people widely used on social media platforms like Facebook and Instagram. It’s an amazing tool to put a creative, eye-catching twist […]

The Prophet Of Ashoi

When one thinks of a religion, any religion, the uppermost question in one’s mind is, “Who was its founder and from where did it come? What was His message?” If you gaze up into the sky at night, you’ll see that there are other planets besides ours and since ours is inhabited, there’s no reason […]

Endurance Is The Prime Sustaining Virtue

Zarathushtra beseeches Ahura Mazda to bless him with the virtues of endurance and durability. Equipped with these formidable weapons, he confronted all opposition and silently and heroically bore persecution. He shirked not his stupendous responsibility and abandoned not his sublime mission. He remained cheerful and optimistic and with unwavering confidence in the success of his […]

The Mind and Prayer

Daisy P. Navdar is a teacher by profession and a firm believer in the efficacy of our Manthravani. She is focused on ensuring that the deep significance of our prayers is realized by our youth. She credits her learnings and insights, shared in her articles, to all Zoroastrian priests and scholars whose efforts have contributed […]

Dislodge The Block!!

A Banker with a passion and talent for writing, Meher Master’s words and thoughts connect with people on a deep, human level. As an ‘enhancement’ enthusiast with a resolve to nurture and enhance life experiences, she offers custom solutions woven around one’s personal dreams and aspirations. Mr. Bean, Tom and Jerry, and Oswald made childhood […]