દૈવીક આશીર્વાદ માટે પૂછો!

તમારા શરીર અને તમારા મન વિશે વધુ જાણવા માટે એક પવિત્ર જગ્યા બનાવો, તમારી સાથે ડેટ પર જાઓ અને લાગણીઓ, સંવેદના, ઇચ્છાઓ, સ્વપ્નોનું અન્વેષણ કરો અને તમારી જેમ તમારી જાતને સ્વીકારો. પોતાને વધુ સારી રીતે ઓળખવામાં સમય પસાર કરવાથી, તમે જાણશો કે તમારે શું જોઈએ છે અને, તમે જે ઇચ્છો છો તે પૂછવું વધુ સરળ […]

ફકીર થયેલા ત્રણ શાહજાદા તથા બગદાદ શહેરની પાંચ બાનુઓની વાર્તા

હું આ શહેરમાં રહું છું પણ આજ શિવાય આ ઘરમાં હું કદી આવ્યો નથી અને જેમ તમે મને અત્રે જોઈને અજબ થયા છો તેમ તમારી મંડળીમાં હું આવી પડયો છું તેથી હું પણ થોડો અચરત થતો નથી પણ સર્વેથી વધારે અચરતી મને જે લાગે છે તે એ કે આ ઘરમાં એક મરદ પણ દિસ્તો નથી. […]

Caption This – 21st March

Calling all our readers to caption this picture! The wittiest caption will win a fabulous prize! Send in your captions at editor@parsi-times.com by 25th March, 2020. WINNER: Imran Khan: You’re saying you found the solution to the Coronavirus? Trump: Yes! I’m building another wall so high, the Chinese virus will tire and die! By Jersis […]

NCPA Presents ‘JAZZ GOES RETRO’

NCPA presents ‘JAZZ GOES RETRO’ – the greatest hit songs ever – all Jazzified! These include timeless songs of Michael Jackson, Madonna, Elton John, Sting, Rolling Stones, Led Zeppelin, Doors, Eric Clapton and many more, performed by a jazz band stellar musicians including Rajeev Raja (Flute); Rahul Wadhwani (Piano); Manfred Weinburger (Trumpet); Sanjay Divecha (Guitar); […]