રાયાન અને શાહયન રઝમી ઝળક્યા!

મુંબઈ સ્થિત રઝમી ભાઈઓ – 19 વર્ષીય રાયાન અને 16 વર્ષીય શાહયન તેમના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન અને જીત સાથે સ્નૂકર અને બિલિયર્ડ્સમાં અવ્વલ રહ્યા છે. તેઓ માટે સમુદાયને ખૂબ જ ગર્વ છે. રાયાને તાજેતરમાં જ (સેજ યુનિવર્સિટી, ભોપાલ) ખાતે આયોજિત 2021 નેશનલ ચેમ્પિયનશિપમાં ડબલ ક્રાઉન ટાઇટલ જીતીને અને જુનિયર સ્નૂકર અને જુનિયર બિલિયર્ડ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ઉત્તમ કૌશલ્ય […]

ગોપાતશાહ સાહેબ

જ્યારથી ઈરાનશાહને ઉદવાડા ખાતે તાજેતરમાં સમારકામ કરાયેલ અને નવીનીકરણ કરાયેલ મુખ્ય ઈમારતમાં પુન: ગાદી પર બેસાડવામાં આવ્યો છે ત્યારથી પવિત્ર આતશ બહરામના પ્રવેશદ્વારની રક્ષા કરતા પાંખવાળા, માનવ માથાવાળા બળદના મહત્વને સમજવામાં નવો રસ જાગ્યો છે. તારદેવ ખાતે બોયસ અગ્યારીના પ્રવેશદ્વાર પર પાંખવાળા માનવ-માથાવાળા બળદ પણ જોવા મળે છે. માણેકજી શેઠ અગ્યારી અને વચ્ચા અગ્યારી, બંને […]

DPC Residents Object To BMC Ramp-up Plan

Few community members from Mumbai’s Dadar Parsi Colony (DPC) have taken objection to BMC’s plans looking to improve the walkability quotient of the area, through interventions like standardized street furniture, universal accessibility with at-grade crossings, ramps and median refuge. Last month, the BMC had begun construction work, digging up the footpaths in Dadar East – […]

Dinyar Patel – Author Of ‘Naoroji: Pioneer Of Indian Nationalism’ – Awarded NIF Book Prize

Mumbai-based author Dinyar Patel was awarded the prestigious ‘Kamaladevi Chattopadhyay NIF Book Prize 2021’ in December 2021, for his book, ‘Naoroji: Pioneer of Indian Nationalism’. Published by Harvard University Press, this book is an excellent biography of Dadabhai Naoroji, the nineteenth-century activist, who founded the Indian National Congress, and made history as the first British […]