કેન્દ્ર સરકારે કોવિડ પીડિતો માટેની પારસીઓની દોખ્મેનાશિનીની અરજીને નકારી કાઢી

17મી જાન્યુઆરી 2022ના રોજ ભારત સરકારે સુપ્રિમ કોર્ટને નિર્દેશ આપ્યો કે જેઓ કોવિડ-19થી જેમનું મૃત્યુ થયેલ છે તેમના મૃતદેહના અંતિમસંસ્કાર માટે અગ્નિદાહ આપવાના કે દફનવિધિના નિયમમાં કોઈ ફેરફાર ન કરે જેથી ડોખ્મેનાશિની અથવા પારસી સમુદાયના પરંપરાગત અંતિમ સંસ્કારની ક્રિયાનો હક્ક તેમને મળી શકે, કારણ કે પારસી સમાજમાં મૃતકોની દફનવિધિ કે અગ્નિસંસ્કાર પર મનાઈ ફરવામી છે. […]

ભારતના બંધારણમાં પારસીનું યોગદાન

15 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ ભારતની આઝાદી પછી કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની નવી ભારત સરકારે ડો. બી. આર. આંબેડકરને દેશના પ્રથમ કાયદા મંત્રી તરીકે સેવા આપવા આમંત્રણ આપ્યું. ત્યાર બાદ તરત જ 29 ઓગસ્ટ, 1947ના રોજ તેમને બંધારણ મુસદ્દા સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા અને એસેમ્બલી દ્વારા તેમને ભારતનું નવું બંધારણ લખવાનું સોંપવામાં આવ્યું. પરંતુ, આપણે […]

ZTFE ZSCH-CZC Secures First Runner-up Position For ‘Barnet Faith & Belief Awards 2022’

26th January, 2022 marked the virtual award ceremony of the Barnet Faith & Belief Awards 2022, hosted by the ‘Barnet Multi Faith Forum’, in partnership with ‘The Faith & Belief Forum’ and Middlesex University. Of the 33 projects nominated for the award, ZTFE’s (Zoroastrian Trust Funds of Europe) ‘Zoroastrian Senior Citizens Project’ – Caring for the Zoroastrian […]

Meherbai’s Mandli Meet For Some Elaar-Pelaar

The Mandli met at Freny Fatakri’s spacious house over tea and snacks which included an exotic chocolate-liquor-cake, mutton samosas, kolmi kababs and chicken nuggets. Khadhri Faridafui: Bus!! Only this much snacks? Meherbai: Everyone has brought along some snack. Farida dikra, what have you brought? Faridafuiji: I have brought my mittho husband, Henpecked Hormusji. Sorry, I’m late as I’m taking singing lessons […]

Business Excellence On Horseback

The corporate world is full of business excellence initiatives, which stress the importance of cost-effective, efficient and well-controlled processes and the need for their continuous improvement. Strategies, objectives and Key Performance Indicators to measure the progress of planned activities are carefully defined after much deliberation. “What cannot be described cannot be measured,” and “What cannot […]

The Auspicious Bestower Of Gifts To Mankind – Shehrevar Ameshaspand

Our prayers are a storehouse of omnipotent energies. Each day of the Shahenshahi calendar is named after an angel and Shehrevar Roj is accordingly dedicated to Shehrevar Ameshaspand. The Shehrevar Ameshaspand Setayash, a prayer which praises Him, brings us countless benefits. But before we go further, let us understand the difference between Yazads and Ameshaspands. […]

Worli Prayer Hall: Providing A Dignified Farewell In The Times Of Covid

Last week, Parsi Times featured how Mumbai’s Mata Ramabai Ambedkar crematorium, located at Worli, is currently being refurbished into a world class public crematorium, with state-of-the-art equipment and facilities. One of Mumbai’s oldest crematoriums, it comprises a special Parsi Prayer Hall for community members those who opt for cremation, but it has been of even […]