પ્રોફેટની ભૂમિકા

દરેક યુગમાં, જ્યારે પણ અસહ્ય વેદના હોય છે, ત્યારે એક પ્રબોધક માનવતાને અંધકારમાંથી ઉગારવા અને તેને પ્રકાશ તરફ દોરી જતા દેખાય છે. કોઈપણ પ્રબોધકની ભૂમિકા શું છે? આદિકાળ દરમિયાન જ્યારે ઈતિહાસ નોંધાયો ન હતો, ત્યારે પેલિઓલિથિક માણસ ખોરાક અને આશ્રય માટે પ્રકૃતિ પર નિર્ભર હતો. તે માનતો હતો કે આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, નદીઓ અને […]

ચાલો આપણે પાક અહુરા મઝદાને શરણે જઈએ!

છેલ્લા કેટલાક વર્ષો રોગચાળાને કારણે બધા માટે મુશ્કેલ રહ્યા છે. આપણે સંપૂર્ણ લાચારીનો અનુભવ કરવો પડ્યો અને જીવવું પડ્યું. પરંતુ જ્યારે આપણે આપણા પાક દાદર અહુરા મઝદાને સંપૂર્ણ રીતે શરણે થઈ જઈશું, ત્યારે આપણને શાંતિ અને વિજય મળશે. જેમ આપણે જમશેદી નવરોઝની ઉજવણી કરીએ છીએ, ચાલો આપણે આપણા જીવનમાં અહુરા મઝદાની હાજરી અને સુંદરતાની ઉજવણી […]

જમશેદી નવરોઝ મુબારક!

પ્રિય વાચકો, આ વર્ષે, આપણે વસંતઋતુના તહેવાર કરતાં ઘણું બધું વધારે ઉજવી રહ્યા છીએ, તેમ છતાં સામાન્યતાના કેટલાક ચિહ્નો ધીમે ધીમે આપણા જીવનમાં ફરી વળે છે… આપણને યાદ અપાવે છે કે રોગચાળો આવ્યો તે પહેલાં વસ્તુઓ કેવી હતી – આપણે લાંબા સંઘર્ષ કરી ને આપણી હારી ગયેલી લડાઈઓ, આપણી જીતેલી લડાઈઓ… અને આ બધું હોવા […]

Path-breaking Robotic Laser Surgery Offers Painless, Bloodless Cataract Removal As Well As Getting Rid Of Your Spectacles…

ALL IN 30 SECONDS ONLY!!!     Dr. Cyres Mehta stands consistently at the helm of all path-breaking, global advancements in eye care, setting higher standards, making breakthroughs, doing our Community and Nation very proud, with his numerous incomparable achievements. He has numerous ‘Firsts’ to his credit in having conducted successful eye procedures or related to […]

Entrepreneur Oorvaksh Naterwala Ensures You Stay Protected & Connected!

  Born and brought up in Mumbai’s Zoroastrian Colony at Tardeo, Oorvaksh shares, “I hail from a middle-class family, with my roots firmly grounded (thanks to my parents) enabling me to follow the ‘Humata, Hukhta, Hvarshta’ way of Zoroastrian life. After graduation, my passion for computers led me into doing a Diploma in Computer and Lan […]

Young Rathestars Hold Gala Exhibition-Cum-Sale To Promote Entrepreneurship And Creativity In The Community

The Young Rathestars – our community’s leading Social Welfare Association, from Dadar Parsi Colony – held an exhibition-cum-sale at the Sorab Palamkote Hall, on 11th and 12th March, 2023, with the aim of providing community members, especially entrepreneurs, the much-needed support and encouragement and to showcase their creativity and talent. A total of 74 exhibitors […]

Durand Forms India Sponsors ‘Funky Fusion Fashion Show’ Celebrating MEJMT’s 40th Festival Of Spring Gala

On 4th March, 2023, a unique ‘Funky Fusion Fashion Show’, sponsored by Durand Forms India, was organised, as part of the Ruby Anniversary celebrations of the Mancherji Edalji Joshi Memorial Trust, commemorating their 40th Festival of Spring fête. Held at the J B V Vatcha School, this one-of-its-kind Fashion Show received a large number of […]

Travel Back In Time To The Sassanid Era With Site Museum – ‘Bandian Complex’

Bandian complex, a site museum chockful of Sassanid architecture and arts in northeast Iran, offers visitors to travel back in time to the longest-lived Persian imperial dynasty, which endured for over four centuries, from 224 to 651 CE. The archaeological discovery was originally a fire Temple situated in Dargaz county of Khorasan Razavi province, near […]

Meherbai’s Mandli Goes For Thali Lunch!

The Khanar-Pinar friends of the Mandli requested Meherbai to organise a thali-lunch. Gooli Google: It will be a change to eat from a silver thali. It’s so boring to eat out of kaanch-ni-plate day after day! Rarto Rohan: No thali business! We men like to eat motta-motta- gosh-na-bota! Mai-Kanglo-Minoo: I call it ramakra, just as I call my Dinoo ramakroo! Meherbai: Call them what you want, but in […]