ડબલ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસની ૨૦૧૬ની સમર કેમ્પ

ડબલ્યુઝેડઓ ટ્રસ્ટ ફંડસની નવસારી સ્થાનિક સમિતિ દ્વારા એક ખૂબ જ આકર્ષક સમર કેમ્પનું આયોજન તા. ૩જી મે થી ૮મી મે સુધી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પચાસ ઝોરાસ્ટ્રિયન બાળકો જેમની ઉમર ૭ થી ૧૪ વર્ષ સુધીની હતી જેમા ૩૦ છોકરાઓ અને ૨૦ છોકરીઓ જે અલગ અલગ જગ્યાએથી આવ્યા હતા. સમર કેમ્પ બાઈ દોસીબાઈ કોટવાલ પારસી ઓર્ફનેજ, […]

Kids enjoying harvesting of honey

Sizzling Summer Camp By WZO

The World Zoroastrian Organisation Trust Fund (WZO) held its sixth annual Summer Camp, organised by the Navsari Local Committee, at Bai Dosibai Kotwal Parsi Orphanage, Navsari, from May 3 to May 8, 2016. Fifty Zoroastrian youth between the ages of 7 to 14 years, participated, including thirty boys and twenty girls from all over India. […]